Obchodní podmínky e-shopu Re-le.cz

Všeobecná ustanovení

Kupující závaznou  objednávkou specifikuje  svůj požadavek na dodávku požadovaného zboží a potvrzuje vystavením objednávky svůj souhlas s Obchodními podmínkami dodavatele – firmy Re-le spol. s r.o. ( dále jen dodavatel ). Objednávka musí obsahovat: Úplnou adresu odesilatele, IČO případně DIČ, datum, číslo objednávky, bankovní spojení, specifikaci zboží, jeho druh, množství, velikost a případně barvu. Objednávku nutno zaslat písemně, e-mailem, faxem, případně jinak (poštou, kurýrem a.p.)
Dodavatel se zavazuje dodávat zboží jen v perfektním stavu a v souladu s platnými předpisy a nařízeními závaznými pro daný druh zboží. Dodavatel dodává pouze v nejmenším uvedeném balení dle uvedených množství v objednávkovém formuláři.
Dodavatel převážně dodává právnickým subjektům.

Předmět smlouvy

Jen zboží uvedené v nabídce e-schopu dodavatele, kde jsou uvedeny rovněž Technické a Bezpečnostní listy může být předmětem dodávky, pokud nebylo dohodnuto jinak. Informace o výrobcích jsou zpracovány na základě informací dodavatele firmě Re-le a ačkoliv se vždy snažíme  tyto informace ověřovat, nemůžeme nepřesnosti vyloučit, a samozřejmě dodavatel dostojí svým povinostem  a chybějící , nebo nepřesné informace doplní popřípadě opraví , jakmile se o nich dozví.
Kompletnost výrobků, jejich aktuální barevné ladění mohou být pouze ilustrační a kupující si potřebné informace může ověřit e-mailovým dotazem.
U zboží mimo čistící, úklidovou a dezinfekční chemii dodáváme pouze v uvedeném nejmenším balení. uvedeném ve sloupečku BAL/MJ v objednacím formuláři.

Místo plnění

Místem plnění je předání zboží dopravci, pokud nebylo dohodnuto jinak.

Objednání zboží a uzavření dodavatelské smlouvy.

Podmínkou pro uzavření dodavatelské smlouvy je úplné vyplnění předepsaných údajů objednatelem. Při vyšších finančních objemech má dodavatel právo na úhradu předem, pokud není dohodnuto jinak. Autorizaci, popřípadě písemné ověření obsahu objednávky je možné si dodavatelem vyžádat předem, před odesláním objednaného zboží. Odmítnutá autorizace anuluje objednávku. Při dodávkách v běžných finančních objemech je platba zajištěna dobírkou, pokud nebylo dohodnuto jinak. Případné storno je nutno provést písemně, e-mailem nebo telefonicky.

Ceny a platby a způsoby dopravy

Ceny uvedené v ceníku jsou platné, avšak dodavatel si vyhrazuje právo na úpravu cen dle změn cen nákupních. Za uhrazenou je považována platba připsaná na účet dodavatele. Vystavená faktura slouží jako daňový doklad i jako dodací list a je přiložena k dodávce.
Možnosti expedice  a  úhrady:
Dobírkou – úhrada řidiči dopravce
Převodem z účtu na účet (pokud není dohodnuto jinak)
Ceny uvedené v ceníku jsou ceny bez DPH a bez dopravy.
Akční ceny jsou platné do vyprodání zásob, popřípadě do vyhlášení nové akční nabídky na stejné zboží, pokud není zboží po ukončení akce opakovaně v akci nabídnuto platí ceny uvedené v ceníku.
Kupující je povinen dodané zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost lepících pásek obalu, a množství balíků. V případě jakýchkoliv závad je odběratel povinen ihned oznámit přepravci samotnému poškození zásilky, sepsat reklamační protokol o porušení zásilky a odmítnout zásilku převzít. Potvrzením dodacího listu přepravce odběratel potvrzuje, že zásilku obdržel v pořádku.

Dodací lhůty

Dodací lhůta počíná běžet dnem potvrzení obdržené objednávky kupujícímu. Dodání je závislé na možnostech přepravce, ale obecně platí, že je zboží dodáno do 5 pracovních dnů. Pokud by se stalo, že objednané zboží není k dispozici nabídne dodavatel odběrateli zboží podobné. Bez souhlasu odběratele nebude náhradní zboží expedováno.

Záruka  a  servis:

Záruky jsou dle obecně platných předpisů 24 měsíců, pokud není v nabídkových podkladech uvedeno jinak. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží odběratelem od dopravce.  Záruka se vztahuje na vady vzniklé ve výrobě nebo při dopravě. Poškození vzniklé jiným způsobem, např. neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k použití popřípadě opotřebením vylučuje uplatnění záruky.
Místem uplatnění reklamace je místo dodavatele Re-le spol. s r.o. Karlštejnská 36, 252 25  Ořech, e-mail re-le volny.cz v pracovní době od 8.oo do 15.oo hod, s návštěvou pouze po předcházející dohodě. K uplatnění reklamace je nezbytné předložit písemný zápis o reklamované skutečnosti, zápis o reklamaci od dopravce, je-li vyhotoven,  jak vzniklo poškození a přiložit reklamované zboží. Odběratel rovněž uvede jak si přeje reklamaci, v případě jejího uznání, vyřídit zda vyplatit uhrazenou cenu bez dopravy, nebo náhradní plnění – to po projednání a potvrzení dodavatele.Doprava i v případě uznané reklamace jde k tíži odběratele. Reklamované zboží musí být kompletní, čisté a v původním obalu.

Upozornění:

Spotřebitel nemůže odstoupit podle § 53, odst.8 Občanského zákoníku od kupní smlouvy :

  • Na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím 14 dnů od převzetí plnění
  • Na dodávkku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
  • Na dodávku zboží upraveného podle přání odběratele nebo pro jeho osobu
  • Na dodávky zboží podléhajícího rychlé zkáze

Vrácení zboží:

  • Pokud se odběratel rozhodne k vrácení převzatého zboží, musí být zboží nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním nepoškozeném obalu současně s odůvodněným odstoupení od smlouvy a to nejpozději čtrnáctý den po převzetí předmětného zboží. Uvítáme Vaše připomínky k naší práci, pomůžete nám tak zkvalitnit naše služby. Děkujeme.
  • Peníze budou , při akceptanci reklamace , vráceny bez nákladů na poštovné nebo dobírku a DPH.
  • Zaslání zboží zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky budou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesilateli.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu  a znění, které je uvedeno na internetových stránkách dodavatele v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje odběratel dodavateli, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je odběratel po dobu stanovenou k dodání vázán.

UPOZORNĚNÍ :

Zjistíte-li poškozený obal, zásilku odmítněte. Pokud zásilku přece jen převezmete, musí osádka vozidla přepravce zaznamenat, že zásilka byla převzata s poškozeným obalem.
Při přejímce nekontrolujte obsah zásilky a nevyžadujte si účast osádka vozidla.  Pokud odběratel zjistí vadu vyplývající z poškozeními přepravě je povinen oznámit tuto skutečnost do tří kalendářních dnů, od dne kdy byla zásilka doručena, tedy bez odkladu, dodavateli a hlavně dopravci ( postačí e-mailem ) a vyžádat si sepsání Zápisu o škodě. V jiném případě se vystavujete nebezpečí, že reklamace z tohoto důvodu nebude uznána. Časový interval odběratel prokazuje podepsaným dodacím listem přepravce, jehož podpisem odběratel stvrzuje bezvadnost dodávky.

Se zásilkou nemanipulujte, dopravce vyšle oblastního zástupce k sepsání zápisu o škodě. Zachovejte i obal zásilky, ve kterém byla zásilka doručena. Na základě zaslané kopie zápisu o škodě ( faxe, e-mailem, poštou ) Vám zašleme – po dohodě - novou zásilku.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od zahájení činnosti e-shopu Re-le.cz.

Vytvořil DaEnd.cz - Tvorba moderních www stránek